Weg naar Vertrouwensloket landbouwhuisdieren vaker gevonden

Inspanningen Projecten LTO Noord zorgen voor grotere bekendheid vertrouwensloket

Al meer dan acht jaar is hij betrokken bij het Vertrouwensloket Landbouwhuisdieren en nog steeds vindt Projectleider Menno Douma het mooi om hieraan zijn steentje bij te dragen. ,,Ik was tot voor kort alleen aanspreekpunt voor alle partijen die het loket ondersteunen”, vertelt hij. ,,Dat zijn onder andere de erfbetreders, zoals dierenartsen, zuivelverwerkers en veevoerbedrijven. Maar ook voor LTO Noord ben ik eerste aanspreekpunt. Binnenkort komt daar bij dat ik ook een klankbord ben voor de begeleidingsteams.”

Het vertrouwensloket is oorspronkelijk een initiatief van de dierlijke sectoren en heeft tot doel het aantal gevallen van verwaarlozing van landbouwhuisdieren tot een minimum te beperken. Zij doet dat door het inrichten en onderhouden van een goed functionerend loket waar erfbetreders, collega agrarisch ondernemers en burgers op een laagdrempelige manier informatie kunnen krijgen en gevallen van verwaarlozing van landbouwhuisdieren kunnen melden. ,,Het is vooral de bedoeling om signalen van verminderde zorg in een vroeg stadium aan te kunnen pakken en bespreekbaar op het bedrijf te maken”, aldus Menno. ,,We wijzen er vooral bij de erfbetreders op dat zij zelf ook veel kunnen doen als ze zaken op het erf van een ondernemer signaleren. Zo kunnen zij met hem of haar in gesprek gaan of het binnen het netwerk van de ondernemer aansnijden.”

Verhaal achter de melding
vertrouwensloketIn de afgelopen twee jaar werkt het vertrouwensloket langs twee lijnen: enerzijds via de lijn van de erfbetreders en anderzijds puur als meldpunt. ,,We zien dat dit werkt”, zegt Menno. ,,Sinds we deze aanpak kiezen, wordt verwaarlozing sneller en vaker gesignaleerd.” Hij vindt dit een goede zaak. ,,We kunnen dan samen met de ondernemer bekijken wat de juiste weg is om uit de situatie te komen. En dat is ook meteen het mooie aan dit werk”, zegt hij vol overtuiging. ,,Heel vaak zit er veel meer achter een melding. Een menselijke kant, een menselijk probleem. Denk aan financiële moeilijkheden of problemen in het gezin of in de psychische sfeer. Juist dat proberen we naar boven te halen.”

Verbinding
Dit beaamt ook Thomas Dijkstra van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Hij is als landelijk coördinator en lid van een van de preventieteams nu meer dan een jaar nauw betrokken bij het Vertrouwensloket. ,,Het gaat om de zorg voor mens en dier”, zegt hij. ,,De mens er achter, de ondernemer, vindt de situatie waarin hij terecht is gekomen ook niet gewenst, maar weet vaak niet hoe hij er uit kan komen. Het preventieteam of begeleidingsteam van het Vertrouwensloket kan in zo’n gevalGD de eerste helpende hand bieden en samen met hem of haar onderzoeken wat de weg is om de situatie te veranderen.” Een begeleidingsteam fungeert vooral als verbinding tussen de ondernemer en de reguliere zorginstanties. Dat maakt het voor een agrarisch ondernemer gemakkelijker om de juiste hulp te zoeken en te krijgen.


Tevreden over samenwerking

In de afgelopen periode wordt het Vertrouwensloket steeds beter gevonden. Dat komt mede door de inzet van Projecten LTO Noord. ,,Ik ben heel tevreden over de samenwerking”, laat Thomas weten. ,,Er is veel geïnvesteerd in naamsbekendheid van het loket en in de samenwerking met de erfbetreders. En dat heeft effect. Op deze manier kunnen we met elkaar werken aan het verminderen en voorkomen van het verwaarlozen van landbouwhuisdieren. Een goede zaak, zowel voor mens als dier!”

No Comments Yet.

Leave a comment