Waterpark onderzoekt oplossingen verzilting

Met verschillende pilots onderzoeken we via het project Waterpark een oplossing voor de verziltingsproblemen in de landbouwpolders rondom Ouddorp. Samen met andere gebiedspartijen zoals het waterschap Hollandse Delta verkennen we hoe we het zoetwatertekort in het gebied kunnen oplossen. Nieuwe Oogst was aanwezig bij een bijeenkomst waar mogelijke oplossingen werden gedeeld.

Tijdens de door Projecten LTO Noord georganiseerde bijeenkomst ‘zoet&zout water op de Noordkop van Goeree’ bij aardappelhandelsbedrijf Westhoeve Potatoes BV werden 4 oplossingsrichtingen voor de verziltingsproblematiek gedeeld. Agrariërs, waterschap Hollandse Delta, natuurorganisaties, kennisinstelling Deltares en LTO Noord bespraken oplossingen voor het steeds meer opspelende zoetwatertekort.

Drukdrainage

Verhoging van het waterpeil, aanleg van een bovengronds waterbuffer, peilgestuurde (druk) drainage en een kreekruginfiltratiesysteem zijn de oplossingen waar de aanwezigen hun voorkeur over uitspraken.

De landbouw is hier afhankelijk van neerslag en water dat uitzakt uit de duinen. Een combinatie van meerdere maatregelen zou het meeste soelaas bieden, stelden diverse waterdeskundigen in Ouddorp.

Pilots

LTO Noord onderzoekt komende maanden de animo voor een of meerdere pilots, ook in samenwerking met andere gebiedspartijen. Het waterschap werkt momenteel aan de herziening van het peilbesluit, wat een momentum zou kunnen zijn om als agrarische sector op aan te haken, vonden diverse aanwezigen.

Kweldruk

De landbouwpolders ten westen van Ouddorp liggen ingeklemd tussen duinrijke natuurgebieden, zoutwater van Noordzee en Grevelingen en het dorp met vele recreatieaccommodaties. Binnen het watersysteemgebied ‘Kilhaven’ bestaat geen mogelijkheid tot aanvoer van zoetwater, terwijl de landbouw 'zomers kampt met kweldruk en een oplopend chloridegehalte in het oppervlaktewater.

Geïsoleerd

‘Er is alleen een uitlaatgemaal naar de Grevelingen. Door het reliëf en de geïsoleerde ligging kan water uit andere bemalingsgebieden vrijwel niet aangevoerd worden’, legde Vincent Breen van Waterschap Hollandse Delta uit. ‘De landbouw is hier afhankelijk van neerslag en water dat ’s zomers geleidelijk uitzakt vanuit de duinen.’

Meer informatie

Meer over het project Waterpark is hier te vinden of neem contact op met projectleider Tamar de Jager via tdejager@projectenltonoord.nl.

Bron van het artikel: Nieuwe Oogst

No Comments Yet.

Leave a comment