Vijf collega’s betrokken bij KringloopWijzer

Projecten LTO Noord is betrokken bij 3 van de 5 deelprojecten in het landelijke project Praktijkimplementatie KringloopWijzer. In dit project trekken LTO, NZO, Nevedi, VLB en ZuivelNL samen op om de KringloopWijzer te implementeren. Een van de deelprojecten hierin is de  ontwikkeling van de Centrale Database KringloopWijzer. Dick Koorn van Projecten LTO Noord is trekker hiervan. Kristel van Veen trekt het deelproject Communicatie en Menno Douma is betrokken bij de BEP-Pilot. Daarnaast werken Esther Reinders en Janneke von Rotz mee in de communicatie en in de ondersteuning van de deelprojecten.

Centrale Database werkt aan koppelingen en controles
De centrale database is begin 2015 opgeleverd. In 2015 is deze aangevuld met de KringloopWijzer versie 2015 en zijn veel datakoppelingen gerealiseerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk brondata. Dat komt de kwaliteit ten goede en het bespaart gebruikers de invoer van de nodige gegevens. Dick Koorn is trekker van de Centrale Database KringloopWijzer.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de doorontwikkeling van deze database, waaronder nieuwe en aangepaste rekenregels versie 2016. De komende maanden worden  ook nieuwe koppelingen en controles ingebouwd. Ook is het de bedoeling dat perceelsgegevens en bodemanalyses aan elkaar gekoppeld worden. Dit deelproject werkt met een gebruikersgroep die tips geeft over het werken met de KringloopWijzer. Op basis van hun tips wordt nu gewerkt aan aanpassingen van de schermen. Al deze wensen dienen begin december gerealiseerd te zijn, klaar voor KringloopWijzer jaar 2016.

Communicatie richt zich komende maanden op nieuwe gebruikers
Communicatie is een belangrijk element voor een succesvolle implementatie van de KringloopWijzer in de praktijk. Dat wil zeggen: de communicatie, en met name de coördinatie daarvan, richting melkveehouders en leden van de NZO, LTO, Nevedi en VLB om de doelgroep te bewegen de noodzakelijke managementmaatregelen te nemen. Kristel van Veen coördineert de communicatie.

In 2017 moeten alle melkveehouders de KringloopWijzer invullen. Omdat er onderling veel verschillen zijn (wel al met KringloopWijzer gewerkt of nog niet, wel al geregistreerd of nog niet e.d.), gaan we onderscheid maken tussen deze groepen en een zo specifiek mogelijk communicatieboodschap per groep maken. Verder wordt een update gemaakt van de bestaande middelen.

Ook wordt er gewerkt aan een nieuwe structuur van de website.. De huidige site is horizontaal opgebouwd en heeft weinig ruimte voor het plaatsen van informatie en het aanbrengen van diepere lagen. Daarom wordt de website (waar het gaat om de informatie aan de voorkant, niet de invoerschermen van de KringloopWijzer zelf) heringericht. Het streven is om naar een menubalk met uitklapmenu’s te werken. De website wordt momenteel gebouwd en zo snel mogelijk gevuld.

BEP-pilot presenteert enquêteresultaten
Het doel van de BEP-pilot is om het mogelijk te maken dat bedrijven tot een evenwichtsbemesting komen op een hoger niveau dan de huidige forfaitaire gebruiksnormen mogelijk maken. De pilot loopt tot en met 2017 en wordt gefinancierd door ZuivelNL. Menno Douma coördineert deze pilot . De pilot startte in 2014 met 40 deelnemers, in 2015 namen er 100 veehouders deel en in 2016 was er plek voor 150 deelnemers. Uit een enquête onder de 150 deelnemers bleek dat tweederde van de deelnemers zelf de KringloopWijzer invult. Zij geven aan dat ze goed met dit instrument kunnen werken. De rest laat het invullen over aan een adviseur of vertegenwoordiger. Vijf procent kan niet alle informatie kwijt in de KringloopWijzer.  Deze melkveehouders voeren bijvoorbeeld een mengkuil of gebruiken compost als meststoffen. Ook het juist invoeren van het toepassen van beweiding is in sommige gevallen lastig.

Een andere opmerkelijke conclusie is, dat de deelnemers aan de pilot mest moesten afvoeren vanwege een stikstofoverschot. Daarmee voerden zij tegelijkertijd fosfaat af wat ze uiteindelijk in de vorm van compost of schuimaarde weer moesten aankopen. Driekwart gaf aan een bijeenkomst met andere BEP-deelnemers op prijs te stellen. Deze gaan in november plaatsvinden.

No Comments Yet.

Leave a comment