Succesvolle aanpak precisiebemesting in Duitsland als inspiratiebron voor Nederlandse boer

Onlangs was ik met Bureau Mestafzet en De Boer Op Advies mee met een zogenaamde ‘Mestmissie’ naar Duitsland om de wensen van onze belangrijkste klant van geëxporteerde meststoffen beter in beeld te krijgen. Een van de dingen die mij is opgevallen, is dat sommige Duitse boeren heel nauwgezet werken aan precisiebemesting en het optimaliseren daarvan. Daar kunnen wij zeker wat van leren en ons door laten inspireren.

Geavanceerde technieken

Met name de grote Duitse akkerbouwers zijn er serieus mee bezig, omdat een kleine besparing per hectare daar al snel een grote besparing op bedrijfsniveau is. Tijdens het groeiseizoen passen ze de stikstofbemesting met behulp van een bladgroen sensor af op de hoeveelheid gewas. De kunstmest die ze gebruiken, dienen ze met een geavanceerde, kostbare pneumatische strooier of spuit toe. Ze willen op deze manier de variatie terugbrengen van zo’n 15% naar minder dan 1,5%. Een aanzienlijk verschil!

Plaatsspecifiek bemesten

Duitse akkerbouwer geeft uitleg over de werkwijze, waaronder precisiebemesting. Foto: Lieke Boekhorst, De Boer op Advies

Sommige boeren maken ook nog gebruik van bodemmonsters in de diverse bodemlagen. Al deze gegevens verzamelen ze en op basis van de uitkomsten gaan ze plaatsspecifiek bemesten met kippenmest of met andere mestsoorten. Een kans voor Nederlandse bedrijven om homogene kwaliteitsmest te leveren!

Op plaatsen met een slechtere grondsoort zaaien ze minder planten en bemesten ze ook minder. Het voordeel daarvan is dat er meer bemest kan worden op de goede plaatsen en er minder mineralen onbenut blijven. Aan het eind van het seizoen meten ze de graanopbrengst ook weer per plaats. Op basis van de uitkomsten maken ze keuzes voor het volgende seizoen en wordt er met minder (kunst)mest een gelijke of betere opbrengst behaald.

Blijven werken aan verbetering

Precisiebemesting levert voordelen op, dat is wel duidelijk. Tijdens onze bijeenkomsten dit voorjaar hebben we duidelijk gemaakt dat het voor melkveehouders kan meehelpen de fosfaataanvoer op bedrijven te verminderen als het ruwvoer van de juiste kwaliteit en samenstelling is. Voor akkerbouwers levert het (kwalitatief) betere oogsten op. En, last but not least, is het ook beter voor de bodem en de kwaliteit van het grondwater. In veel Duitse regio’s staat werken aan de waterkwaliteit inmiddels hoog op de agenda, doordat men veel te hoge nitraatgehaltes in het grondwater meet. Wat mij betreft laten we ons inspireren door de Duitse aanpak en combineren we dat met onze kennis over precisiebemesting!

Kees Kroes,
Projectleider Programma Mest & Mineralen

No Comments Yet.

Leave a comment