“Reinigen kuubskisten moet anders”

De waterschappen Fryslân, Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, en Zuiderzeeland gaan in 2017 strenger handhaven op erfafspoeling bij het reinigen van kuubskisten. LTO Noord neemt het initiatief voor een voorlichtingscampagne en daagt machinebouwers uit om oplossingen te bedenken. Margreet Jongema is namens Projecten LTO Noord projectleider van dit initiatief.

Het reinigen van kuubskisten is op veel akkerbouw-, bollen- en vollegrondsgroentebedrijven een terugkerende activiteit. In de kisten kunnen zich ziektekiemen of restanten van gewasbeschermingsmiddelen bevinden. Via het waswater belanden deze  stoffen meestal in de naastgelegen sloot. De waterschappen hebben aangekondigd dat zij strenger gaan handhaven op deze ongewenste emissies. Aanvankelijk wilden zij dat al in 2016 doen maar dankzij de inzet van LTO Noord is dit opgeschort tot 2017.

Bewustwording stimuleren

“De boeren zijn zich wel bewust van deze problematiek”, vertelt Jan Hendrik Coolman, “Maar niemand vertelt ons hoe we dit op een nette manier kunnen aanpakken. Ook de waterschappen niet. ” Coolman is pootgoedteler in Uithuizen en actief lid van de Pootaardappelacademie Groningen. Die wilde met het thema hygiëne aan de slag. Via Margreet Jongema van Projecten LTO Noord werd een bruggetje geslagen naar het onderwerp kistenreiniging waar LTO Noord ook mee bezig bleek te zijn. Coolman is verheugd dat die organisatie nu het initiatief neemt voor een project rond de kistenreiniging.

“We zetten in op twee sporen”, vertelt Jongema. “Allereerst gaan we de boeren voorlichten over de wettelijke regels en de bestaande mogelijkheden voor het reinigen van kisten. Zo willen we de bewustwording vergroten.” Naast publicaties in Nieuwe Oogst, de site toolboxwater.nl/kistenwassers en andere agrarische media, wordt er ook 6 keer voorlichting en demo’s gegeven op open dagen.  Twee zijn inmiddels geweest (Hallum en Uithuizermeeden) en vier staan er nog op stapel, onder andere tijdens de ATH beurs in Biddinghuizen.

Betere systemen bouwen

Het tweede spoor van het project is minstens zo uitdagend. Machinebouwers worden gestimuleerd om reinigingssystemen te tonen of te ontwikkelen die minder of geen emissies veroorzaken. Er zijn 15 bedrijven aangeschreven om met ideeën te komen. Zes bedrijven hebben gereageerd en  hun oplossing gepresenteerd aan een commissie waarin ook Jan Hendrik Coolman zitting heeft. “De beste systemen laten we zien tijdens de demonstraties. Ook kunnen de firma’s  steun verwachten voor de verdere ontwikkeling van hun systeem.” Bij de beoordeling speelt niet alleen het milieuresultaat een rol maar wordt ook naar  praktische toepasbaarheid, de kosten en de effectiviteit van de ontsmetting gekeken. De uitkomsten van de machinebeoordeling volgen binnenkort.

Breed draagvlak

“Er is in de praktijk een breed draagvlak voor dit project”, vertelt Margreet Jongema. “Behalve de LTO Noord Fondsen  betalen ook de 4 Noordelijke waterschappen mee aan het project. Hetzelfde geldt voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.” De projectleiding is in handen van Projecten LTO Noord; het CLM levert een belangrijke bijdrage in de voorlichtingsactiviteiten.

Meer info

Wie meer wil weten over het project of de  data en locaties van de voorlichtingsbijeenkomsten kan terecht op www.toolboxwater.nl , klik op “kistenwasser”. Daar kunt u zich ook aanmelden voor nieuwtjes en ontwikkelingen bij het reinigen van kisten.

Dit artikel werd ook gepubliceerd in Nieuwe Oogst op 9 juli 2016. Tekst door Anko Postma voor Projecten LTO Noord.

No Comments Yet.

Leave a comment