Privacybeleid

Privacyverklaring Projecten LTO Noord

Projecten LTO Noord neemt de bescherming van uw privacy zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld en gebruikt door Projecten LTO Noord. Deze gegevens zijn klantgegevens die door u zijn verstrekt, maar bijvoorbeeld ook gegevens over bezoeken aan onze website, aanmeldingen voor nieuwsbrieven, bezoeken aan projectwebsites en als deelnemer aan projecten. Projecten LTO Noord gebruikt uw gegevens alleen als u toestemming geeft en/of indien Projecten LTO Noord uw gegevens nodig heeft als deelnemer in projecten.

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen hoe Projecten LTO Noord omgaat met de door ons beheerde persoonsgegevens.

Verwerking van persoonsgegevens door Projecten LTO Noord

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LTO Noord Projecten B.V., statutair gevestigd te (8031 DX) Zwolle en kantoorhoudende aldaar aan Zwartewaterallee 14, handelt ook onder de naam Projecten LTO Noord en staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer 34110943. Projecten LTO Noord fungeert als zelfstandige onderneming, onder LTO Noord Holding B.V.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen of die anderszins tot u te herleiden zijn. De persoonsgegevens die wij van u verwerken hebben allemaal betrekking op het uitvoeren van projecten. Dit betreft uw contactgegevens en gegevens over uw bedrijf, die relevant zijn voor deelname in onze projecten en de daar aan verbonden projectdoelstellingen.

Doeleinden van de verwerking

De persoonsgegevens worden door Projecten LTO Noord verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van opdrachten;
 • het voeren van administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 • om u te kunnen informeren over de activiteiten van Projecten LTO Noord;
 • om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 • voor het nakomen van de afspraken tussen Projecten LTO Noord en onze opdrachtgevers en projectfinanciers;
 • voor statistisch onderzoek in het kader van de taken en doelen van Projecten LTO Noord (zoals onderzoek welke projecten succesvol zijn);
 • voor het verbeteren van de dienstverlening van Projecten LTO Noord;
 • voor het naleven van wettelijke verplichtingen;
 • voor eventuele geschilbeslechting;

Rechtsgrond voor de verwerking

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • de door u gegeven toestemming;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het voldoen aan noodzakelijke administratie voor uitvoering van projectmatige opdrachten waarvan u deelnemer en/of opdrachtgever bent;
 • een gerechtvaardigd belang voor statistisch onderzoek om te beoordelen hoe succesvol Projecten LTO Noord is

Verplichte verstrekking persoonsgegevens

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Projecten LTO Noord niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor overeengekomen doeleinden.

 

Uitwisseling van persoonsgegevens met partners

Projecten LTO Noord voert voor diverse opdrachtgevers opdrachten uit. Voor de verantwoording van haar resultaten moet Projecten LTO Noord in voorkomende gevallen aantonen hoeveel deelnemers hebben meegedaan. Op alle verwerkingen van persoonsgegevens die daaruit voortvloeien is het privacy beleid van de betreffende opdrachtgever of financier van toepassing. Projecten LTO Noord is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden.

Projecten LTO Noord verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer;

 • u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking; of
 • Projecten LTO Noord wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Waar worden persoonsgegevens verwerkt

Persoonsgegevens worden opgeslagen in de Europese Unie.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk en maximaal voor een termijn van maximaal 10 jaar bewaard. Deze bewaartermijn is mede afhankelijk van de eisen van financiers van onze opdrachten om na afronding van het project nog te kunnen voldoen aan de gevraagde verantwoording.

Beveiliging van persoonsgegevens

Projecten LTO Noord zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiliging tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor op een rijtje.

Inzagerecht

U heeft het recht de door Projecten LTO Noord verwerkte persoonsgegevens in te zien.

Correctie- en verwijderingsrecht

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u zich vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) uw toestemming, (2) het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van Projecten LTO Noord, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor onze doeleinden worden gebruikt.

Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Projecten LTO Noord om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.

Recht op beperking

U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Projecten LTO Noord de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties: (1) in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek, (2) indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst, (3) indien Projecten LTO Noord de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en (4) in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan Projecten LTO Noord verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Termijnen

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de verwerking van persoonsgegevens.

Individuele afweging bij ieder verzoek

We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. Indien uw probleem volgens u niet goed wordt opgelost, kunt u zich wenden tot de Autoriteit voor de Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Wijzigingen

Projecten LTO Noord behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring en/of de wijze waarop Projecten LTO Noord uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u telefonisch contact opnemen met de Projecten LTO Noord: 088 – 888 66 77. U kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen: Projecten LTO Noord, Postbus 240, 8000 AE Zwolle. Tot slot zijn wij per e-mail bereikbaar op: info@projectenltonoord.nl.

Versie mei 2018