Lonend werken

Het project Lonend Werken onderzoekt in samenwerking met loonwerkers uit Overijssel de haalbaarheid van een nieuwe en innovatieve manier van samenwerken tussen melkveehouder en loonwerker. Dit moet leiden tot betere benutting van nutriënten, betere kwaliteit ruwvoer en verbetering van de waterkwaliteit- en kwantiteit.

Het idee is dat de verantwoordelijkheid voor ruwvoerwinning en van de grond/landbewerking volledig bij de loonwerker komt te liggen. De verwachting is dat wanneer een loonwerker beloond wordt voor de kwaliteit en hoeveelheid ruwvoer meer aandacht heeft voor betere benutting van nutriënten, bodemkwaliteit en precisielandbouw. Dat is gunstig voor de boer, maar ook voor de waterkwaliteit,- kwantiteit en bodemleven. Voordeel voor de loonwerker is dat wanneer hij zelf verantwoordelijk is, hij zijn tijd beter kan inplannen met als gevolg betere benutting van zijn mankracht, kapitaal en kennis.

Dit driejarige project wordt gefinancierd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Vanuit Projecten LTO Noord coördineert projectleider Edwin Haasjes de werkzaamheden. Neem voor meer informatie contact op via ehaasjes@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment