Onderwijs en praktijk ontmoeten elkaar

Het beroepsonderwijs is, net als de agrarische sector volop in ontwikkeling. Om de samenwerking te versterken en onderwijs en bedrijfsleven zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten, is een goede communicatie nodig. In de beroepenveldcommissies die Projecten LTO Noord organiseert, komen beide werelden bij elkaar.

De beroepenveldcommissies bestaan uit ondernemers uit de primaire sectoren en vertegenwoordigers van de AOC’s. Er zijn vier regionale beroepenveldcommissies actief: zuid, west, oost en noord. ‘Circa vier jaar geleden zijn we begonnen met de commissies en we merken dat de band tussen onderwijs en bedrijfsleven steeds hechter wordt’, zegt Jules Sanders die namens LTO Nederland bij de commissies is betrokken. ‘Het doel van de commissies is om elkaar te leren kennen en begrijpen en om elkaars taal te leren spreken.’

Belang voor sector

‘Het belang van de sector is om voldoende goed opgeleide mensen te krijgen en het belang van de onderwijsinstellingen is om goed onderwijs aan te bieden dat is gericht op de vraag uit de praktijk’, vult projectleider Liesbeth van der Vegt van Projecten LTO Noord aan. Zij organiseert namens LTO Nederland regionale verdiepingsbijeenkomsten voor teelt en dier.

‘Hoewel de agenda gelijk is, verlopen de bijeenkomsten heel verschillend. Zo zie je dat voor iedere sector en regio weer andere speerpunten zijn.’ Het gaat in de beroepenveldcommissies niet om vakinhoudelijke onderwerpen, daarvoor zijn aparte klankbordgroepen. In de beroepenveldcommissies wordt vooral de relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven belicht, die onder meer tot uiting komt bij de keuzevakken  en de stages.

Ervaringen uitwisselen

Actueel in het beroepsonderwijs is het ‘verbeterplan bpv’ dat iedere onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs kon maken. Het gaat hierbij om hoe de scholen omgaan met de beroepspraktijkvorming, oftewel de stages. Op de bijeenkomst teelt van de beroepenveldcommissie Noord op 16 december wisselden vertegenwoordigers van het Groenhorst College, Nordwin College, Clusius College en Terra hun ervaringen uit en kregen vervolgens reacties uit het bedrijfsleven.

Stages

Een goed contact tussen opleiding en stagebieder – in de groene sector zijn dat vooral primaire land- en tuinbouwbedrijven – is erg belangrijk. Sommige AOC’s laten bewust docenten deze begeleiding doen en de stagebezoeken afleggen, andere hebben juist speciale stageconsulenten aangesteld. Het Clusius College werkt met dit laatste systeem. De consulent kan zich beter verdiepen in de bedrijven en is vast aanspreekpunt van de stagebieders. Terra ontwikkelt een app om de communicatie tussen school, student en stagebieder te verbeteren en heeft een klein handboek gemaakt waarin wordt aangegeven wat precies van een student en een stagebedrijf wordt verwacht.

Voor zowel de student als het bedrijf is het prettig dat de juiste persoon op de juiste plek terechtkomt. Daarom is het belangrijk dat zowel de student als het bedrijf goed op de hoogte zijn van de leerdoelen. Voor de school is het zaak te weten welke leerdoelen het best op welk bedrijf kunnen worden ingevuld.

Erkende stagebedrijven

Dat de actualiteit de praktijk soms inhaalt, ervaart het Groenhorst College in Emmeloord en Dronten. Op de school komen relatief steeds minder potentiële bedrijfsopvolgers en juist meer studenten die terechtkomen in de periferie van de agrarische sector. De school heeft nu echter een probleem om erkende stagebedrijven onder toeleveranciers en dienstverleners  te vinden. Deze erkenning moet worden verleend door het S-BB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), waarin LTO Nederland ook is vertegenwoordigd.

Tanja Beuling, bestuurslid Regio Noord van LTO Noord en ondernemer op een akkerbouwbedrijf wees op het belang van goede stageadressen in deze sector. ‘Door de schaalvergroting komen er minder bedrijfsopvolgers, maar neemt de vraag naar goed opgeleide adviseurs en dienstverleners toe. Het is belangrijk dat hierop kan worden ingespeeld met goede en erkende stagebedrijven.’

Communicatie over en weer

In de beroepenveldcommissies ontmoeten onderwijs en bedrijfsleven elkaar. Voor de ondernemers die hierin  zitting hebben, is het belangrijk dat ze weten wat er speelt in de praktijk en welke ontwikkelingen en innovaties van belang zijn voor de sector. Ondernemers die zowel positieve als negatieve ervaringen hebben met het onderwijs, kunnen dit melden bij het LTO Noord Informatiecentrum.

Onderwijsinstellingen hechten aan een goede band met hun stagebieders, maar de opkomst op bijeenkomsten die voor deze groep worden georganiseerd, is wisselend. ‘Als sector moeten we hier zelf ook onze verantwoordelijkheid nemen’, stelt projectleider Liesbeth van der Vegt. ‘Samenwerking moet van twee kanten komen.’

Dit artikel verscheen ook in Nieuwe Oogst op 24 december 2016 en is geschreven door Ida Hylkema.

 

No Comments Yet.

Leave a comment