Notenteelt stimuleren

De notenteelt is interessant, juist voor agrariërs vertelt Jacob Haalstra van De Nootsaeck-Adviesgroep in Nieuwe Oogst. De teelt is gemakkelijk te combineren met de akkerbouw, veehouderij en tuinbouw, er is steeds meer vraag naar noten en de teelt is goed voor de kwaliteit van bodem en water. Projectleider Michaela van Leeuwen wil met het project Noten uit Overijssel de notenteelt stimuleren, dit najaar zijn er oriëntatiebijeenkomsten voor belangstellenden.

Dat de tijd voor notenteelt juist nu is aangebroken, heeft volgens Jacob Haalstra van De Nootsaeck-Adviesgroep te maken met veranderende opvattingen over de land-en tuinbouw. ‘Er is aandacht voor het vastleggen van CO2, het verbeteren van de biodiversiteit,  de eiwittransitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten en agroforestry. Het is vooral interessant voor ondernemers die meer plantaardige eiwitten van eigen grond willen halen of op zoek zijn naar rendementsverhoging, risicospreiding en het verminderen van de arbeidsbehoefte.

Haalstra heeft berekeningen gemaakt om de mogelijkheden te duiden. Dit zijn calculaties met aannames, gestoeld op oudere gegevens en een recent Duits onderzoek. ‘Daarnaast hebben we de notenteelt getoetst aan de pijlers van gezond ondernemerschap: visie, markt, financiën, management en risico’s. Vaak worden nieuwe ideeën gestart vanuit een bepaalde visie en wordt de rest vergeten. Maar belangrijker vinden we nog dat notenteelt past bij de ondernemer.’

Eiwitproductie

Om met de eiwittransitie te beginnen: een walnootkern heeft een eiwitpercentage van 14,4 procent met een hoge kwaliteitswaarde. Afhankelijk van het gekozen teeltsysteem kan de eiwitproductie per hectare aardig oplopen. De arbeidsuren van een hectare notenteelt zijn volgens de adviseur lager dan bij andere teelten of veehouderij. Een hectare walnoten vraagt ongeveer de helft aan arbeid in vergelijking met melkkoeien en akkerbouw en levert tot 75 procent arbeidsbesparing op in vergelijking met de fruitteelt. Dit komt omdat walnotenbomen na de eerste vijf jaar relatief weinig verzorging nodig hebben, er geen grondbewerkingen nodig zijn en de noten gemechaniseerd geraapt kunnen worden.

Voor de land- en tuinbouw zijn walnoten en hazelnoten de interessantste nootsoorten. Haalstra ziet voor walnoten meer mogelijkheden, want de toepasbaarheid is diverser. De adviseur heeft diverse doorrekeningen gemaakt van de kosten en baten van notenteelt. Hij benadrukt dat berekeningen vooral maatwerk zijn omdat iedere bedrijfssituatie weer anders is, vooral de variabele plukkostendoorslaggevend zijn of het rendement  beter is. Een hectare walnoten vraagt  een investering van zo’n 7.000 euro per hectare. Dat is beduidend lager dan investeren in fosfaatrechten

Afzetmarkten

De noten kunnen worden afgezet als hele noten of als verkoop van kernen. De kernen kunnen ook worden geperst waarbij de olie als alternatief voor olijfolie is te verkopen. De olie is niet geschikt om te verhitten en past daarom goed in salades. Het restproduct van het persen is een soort koek die in repen wordt verwerkt of als veevoer wordt aangewend. Uitgaande van een gemiddelde opbrengst van 2.500 kilo hele noten per hectare kunnen de opbrengsten afhankelijk van producten afzetkanaal variëren tussen de 8.750 en 5.500 euro per hectare. De doppen kunnen worden verbrand worden of vinden een toepassing als bodembedekking. In kleine stukjes vermalen zijn ze ook te gebruiken als grit voor het stralen of als filter voor het scheiden van water en olie. Zelfs voor gedroogd blad en de groene bolsters is een markt. ‘Dat maakt de walnoot zo divers’, zegt Haalstra. ‘Je kunt op veel manieren waarde creëren.’

Breed toepasbaar

Bij de walnotenteelt in Nederland wordt vooral gekeken naar toepassingen in bestaande landbouwbedrijven zoals strokenteelt in de melkveehouderij en akkerbouw, aanplant in de kippenuitloop, notenteelt in combinatie met weidegang van schapen en vleesvee, vollegrondsteelt in de fruitteelt en als toepassing in voedselbossen. Notenteelt past ook prima bij landgoedeigenaren, particulieren met grond of gemeenten met openbaar groen die op zoek zijn naar alternatieven.

Noten uit Overijssel

Met het project Noten uit Overijssel willen Projecten LTO Noord, de Nederlandse Notenvereniging en Cropeye de notenteelt stimuleren. Dit najaar worden drie oriëntatiebijeenkomsten gehouden voor geïnteresseerden in de notenteelt. Tijdens de bijeenkomsten wordt ingegaan op vragen als ‘welke noten ga je telen, welke afzetmarkten zijn er, hoeveel tijd en geld kost de verzorging van notenbomen’. Er wordt op 23 november een excursie georganiseerd naar het notenbedrijf Mobipers in Zoelen. Meer informatie en opgeven kan via www.projectenltonoord.nl/notenteelt.

Bron: Nieuwe Oogst 7 september 2019

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:

No Comments Yet.

Leave a comment