Minister Schouten vs. Projecten LTO Noord

Hoe de visie van landbouwminister Carola Schouten er in de praktijk uit ziet? Kijk naar Projecten LTO Noord!

Heel agrarisch Nederland keek uit naar de visie van landbouwminister Carola Schouten. Ook bij Projecten LTO Noord zijn wij blij met de stip aan de horizon die door haar is gezet. Bij het lezen van ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ concluderen we echter ook: haar visie is onze dagelijkse praktijk, we zijn expert in kringlooplandbouw!

Leg bijvoorbeeld ons project Vruchtbare Kringloop langs de ‘lat van Schouten’ -  de 9 toetsingscriteria waaraan plannen getoetst kunnen worden aan haar visie. In dit succesvolle programma werken we samen met meer dan 500 agrariërs aan een gesloten mest-voer-kringloop, oftewel kringlooplandbouw. In kennisdeelgroepen leren de deelnemers o.a. over het terugdringen van methaan en andere broeikasgassen en werken ze aan verbetering van het grond- en oppervlaktewater en bodemvruchtbaarheid.

Melkveehouders en akkerbouwers werken samen

In Noord-Holland initiëren onze agrarische professionals namens Vruchtbare Kringloop diverse samenwerkingen tussen melkveehouders en akkerbouwers. Zij maken gebruik van elkaars grond, mest en voer en kunnen zo grondgebondenheid realiseren. En alle kennis die we gaandeweg het project opdoen, wordt gedeeld met andere agrariërs. Dus: dragen onze projecten bij aan het sluiten van kringlopen, het terugdringen van emissies en het verminderen van verspilling van biomassa in het gehele voedselsysteem? Ja. Leveren ze winst op voor ecosystemen (water, bodem, lucht), biodiversiteit en de natuurwaarde van het boerenlandschap? Zeker weten.

Onze bijdrage aan de klimaatopgave

Vruchtbare Kringloop levert eveneens een bijdrage aan de klimaatopgave voor landbouw en landgebruik, zoals zoveel van onze projecten. Denk aan Energieneutrale melkveehouderij Utrecht waar drie melkveehouderijen niet meer energie gebruiken dan ze zelf opwekken via duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie, biomassa.   Ook in de glastuinbouw participeert Projecten LTO Noord volop in projecten op het gebied van duurzame energie, zoals aardwarmte, en  worden de mogelijkheden van de toekomst door onze projectleiders verder verkend. En we zetten in op energiebesparing, zoals het opzetten van de Pilot Expertisecentrum Energiebesparing bewijst.

Reststromen en afvalstromen

Kringlooplandbouw gaat ook over het optimaal benutten van reststromen of afvalstromen, in de kennisgroepen met melkveehouders van Vruchtbare Kringloop besteden we daar uitgebreid aandacht aan. Maar onze projectleiders onderzoeken ook nieuwe mogelijkheden voor grondstoffen, denk aan ons pilotproject Blauw afval, groene waarde in Noord-Holland. In dit project worden garnalendoppen – een reststroom uit de visserij – gebruikt als bodemverbeteraar voor de pootaardappel- en bloembollenteelt.

Sterke positie boer in de keten

Net zoals minister Carola Schouten vindt Projecten LTO Noord een sterke positie voor de agrariër in de samenleving en keten belangrijk. Daarom zetten wij in op projecten als  Korte ketens Liemers en  Boert Bewust. Deze programma’s dragen bij aan de erkenning van waarde van voedsel en versterkt de relatie tussen boer en burger. Boert Bewust bestaat sinds 2016 en is dankzij onze inmenging uitgegroeid tot een landelijk succesvol project waaraan al vijf verschillende streken meedoen. Projecten LTO Noord stimuleert boeren nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. Wie kent inmiddels geen boerderijwinkel, eierenautomaat, boerenijs-verkooppunt, kaasmakerij, kinderopvang bij de boer of zorgboerderij?

Kortom, de Nederlandse boer is al hard op weg handen en voeten te geven aan de visie van Schouten. En de professionals van Projecten LTO Noord helpen hen via een groot aantal projecten daarbij op weg. Maar er is nog veel meer mogelijk. Wij zijn er klaar voor en gaan deze uitdaging samen met boeren en tuinders graag aan!

No Comments Yet.

Leave a comment