Jongeren werkfit maken

Jongeren die praktijkonderwijs volgen, zijn na het afsluiten van hun opleiding niet altijd volledig toegerust voor het betreden van de arbeidsmarkt. Een leerwerkplek op een agrarisch bedrijf kan deze jongeren helpen om verder te komen.

‘Iedereen verdient een goede plek in de maatschappij. De gedachte achter project Onbeperkt leerwerkbedrijf is om jongeren die nog niet volledig werkfit zijn te ondersteunen door ze een leerwerkplek te bieden op een agrarisch bedrijf.’ Aan het woord is Liesbeth van der Vegt van Projecten LTO Noord. Ze is projectleider van Onbeperkt leerwerkbedrijf. Projecten LTO Noord is uitvoerder van het project dat wordt betaald door Fonds Colland Arbeidsmarkt. Colland is het opleidings- en ontwikkelingsfonds voor de sector agrarisch en groen

Agrarische bedrijven zijn volgens Van der Vegt heel geschikt voor het plaatsen en begeleiden van jongeren die in hun schoolperiode werkfit gemaakt moeten worden. ‘Bedrijven van boeren en tuinders geven deze jongeren een goed gevoel, onder meer door de groene omgeving. Bedrijven met dieren hebben een bepaalde aaibaarheid. En bedrijven met plantaardige productie werken met een groeicyclus die bij jongeren tot de verbeelding spreekt. Ook het vaak repeterende karakter van de werkzaamheden, draagt bij aan een goede werkstructuur voor deze jongeren.’

Verdienmodel

Om begeleiding van ‘nog-niet-werkfitte’ jongeren op agrarische bedrijven structureel mogelijk te maken moet er een verdienmodel voor ondernemers aan te koppelen zijn. En dat is nog best lastig, merkt Van der Vegt op. ‘Het wordt normaal gevonden dat een boer of tuinder veel tijd steekt in de begeleiding van deze jongeren, zonder dat er een vergoeding tegenover staat.’

Projectleider Van der Vegt inventariseert welke gelden te benutten zijn om de begeleiding van jongeren ook voor ondernemers interessant te maken. Daarbij mikt ze onder meer op gemeenten die er alle belang bij hebben om jongeren na hun schoolperiode aan het werk te krijgen. ‘Hoe langer mensen thuis op de bank komen te zitten, hoe moeilijker het wordt om ze daar weer vanaf te krijgen.’

Draagvlak bij bestuurders

Onbeperkt leerwerk bedrijf is een mooi voorbeeld van in praktijk brengen van wat LTO-bestuurders voor ogen hebben, vindt Jules Sanders, beleidsadviseur bij LTO-Nederland. ‘De arbeidsmarkt wordt krapper. Het benutten van beschikbare arbeid is een belangrijk thema voor werkgevers in de agrarische sector’, aldus Sanders. ‘Het project laat zien dat een goede samenwerking tussen LTO-bestuurders en -beleidsadviseurs, en Projecten LTO Noord kan bijdragen aan de instroom van jongeren naar de agrarische sector. Door een goede wisselwerking tussen LTO-bestuurders en -beleidsadviseurs enerzijds en uitvoeringsorganisatie Projecten LTO Noord anderzijds, is er veel draagvlak voor de projecten die jaarlijks worden uitgevoerd voor Colland Arbeidsmarkt.’

Dit artikel verscheen eerder in Nieuwe Oogst. Tekst: Berrie Klein Swormink.

No Comments Yet.

Leave a comment