Groningen kiest voor doorstart Vruchtbare Kringloop

Het project Vruchtbare Kringloop krijgt een tweejarig vervolg in de provincie Groningen. Niet vreemd, want kringlooplandbouw is de toekomst. Dankzij een POP-subsidie, krijgen - na een pilotjaar in 2017 - 100 melkveehouders opnieuw de gelegenheid kennis en ervaring op te doen met kringlooplandbouw. Projecten LTO Noord leidt dit project en is ook verantwoordelijk voor de communicatie.

Landbouwminister Schouten ziet de omschakeling naar kringlooplandbouw als toekomstperspectief voor de landbouw in Nederland. Het project Vruchtbare Kringloop Noord Nederland is in lijn met de LNV-visie: verlaging van het verbruik van grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur.

Transitie naar kringlooplandbouw 

Jan Bloemerts, regiobestuurder LTO Noord: “Een melkveehouderij die in de toekomst economisch succesvol en maatschappelijk gewaardeerd wil blijven, moet blijven verduurzamen. Vruchtbare Kringloop biedt Groningse melkveehouders de kans succesvol te worden in kringlooplandbouw. Zij gaan aan de slag met thema’s als bodemvruchtbaarheid, bemesting en ruwvoerwinning. Dankzij nieuwe kennis en het delen van ervaringen zetten we stappen vooruit. Dat is goed voor het bedrijf en het milieu!”

‘Planet proof’

Een belangrijk onderwerp binnen de melkveehouderij is de Carbon Footprint, ofwel de klimaatimpact die de sector achterlaat. Zuivelverwerkers en hun afnemers spelen in toenemende mate een sturende rol bij het terugdringen van broeikasgassen. In VKNN maken melkveehouders kennis met wat de Carbon Footprint is en waarom dit onderwerp steeds belangrijker wordt.

Programma

In het programma staat een efficiëntere mineralenbenutting en optimaler gebruik van de bodem centraal. Dat is niet alleen goed voor de bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteit, maar ook voor de resultaten van het melkveebedrijf. Denk aan betere of slimmere bemestingstechnieken, het op waarde brengen van het eigen voer en het effectief inzetten van de Kringloopwijzer. Deelnemers krijgen vier studiebijeenkomsten aangeboden waarin zij een bedrijfsverbeterplan opstellen en ervaringen met collega’s uitwisselen. Ook zijn er demonstraties en themabijeenkomsten in het programma opgenomen.

Meer informatie

Meer weten over Vruchtbare Kringloop Groningen? Kijk dan op Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland of neem contact op met Esther Reinders via ereinders@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment