Geslaagde pilot: boeren monitoren zelf vlinders

Een interessante samenwerking tussen LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting, ondersteund door collega Gert Jan de Graaf en Sjoerd Pietersen van LTO Noord, met verrassende resultaten: met de pilot Boeren Insecten Monitoring Agrarische Gebieden telden agrariërs zelf dag- en nachtvlinders op en rond hun erf en werd onder andere de schaarse Argusvlinder waargenomen. Bekijk de factsheet voor de resultaten.

In de zomer van 2019 is de pilot Boeren Insecten Monitoring Agrarische Gebieden (BIMAG) afgerond in opdracht van het LNV.  Het project is in goede samenwerking uitgevoerd door LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting. Het doel van de pilot was om na te gaan of agrarische ondernemers met behulp van eenvoudige meetmethoden zelf dag- en nachtvlinders kunnen monitoren en of de meetdata geschikt is om te gebruiken binnen het reeds opgezette Netwerk Ecologische Monitoring. De bijvangst van het project is dat boeren door zelf te meten inzicht krijgen in welke mate een teelt of agrarisch natuurbeheer maatregel invloed heeft op het aantal insecten. 

Resultaten vlindertelling

In totaal hebben 22 boeren die lid zijn van LTO en/of agrarische collectieven meegedaan aan de pilot.  De meetresultaten van de pilot waren boven verwachting positief, bekijk ook de factsheet.

Vervolg pilot

In de periode 2020-2022 willen LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting het succes van BIMAG-pilot voorzetten en is het doel gesteld om van 22 deelnemende boeren door te groeien naar 100 deelnemende boeren aan het meetnetwerk. De uitdaging is om hiervoor voldoende enthousiaste tel-vrijwilligers te vinden, buiten het agrarisch bedrijf omdat niet iedere enthousiaste boer tijd heeft om zelf de metingen uit te voeren. Hierdoor ontstaat ook een kans om burgers met een agrarisch bedrijf te verbinden met burgers zonder een agrarisch bedrijf. Zo kan het BIMAG-monitoringsnetwerk naast de verzameling van telgegevens en kennisuitwisseling ook stad en platteland dichter bij elkaar brengen.

238 nachten geteld

In totaal zijn er door de boeren in 238 nachten 3.495 nachtvlinder-exemplaren geteld en 103 van de 850 in Nederland voorkomende nachtvlinders onderscheidden.  Daarnaast is de dagvlinder-telroute 28 keer gelopen op 4 agrarische bedrijven waarbij 20 soorten dagvlinders zijn geïdentificeerd. Bijzonder was daarbij dat zowel de schaarse Argusvlinder als het Bruin Blauwtje zijn waargenomen op deze agrarische bedrijven. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het pilotproject BIMAG? Wilt u deelnemen of meedenken? Neem dan contact op met projectleider Gert Jan de Graaf door te bellen naar 088 888 6677 of mail naar gdgraaf@projectenltonoord.nl.

No Comments Yet.

Leave a comment