Geïnteresseerde veehouders gezocht voor project om zelf effect erfafspoeling te meten

Projecten LTO Noord is op zoek naar veehouders in het werkgebied van waterschap Vallei en Veluwe (in het gebied Gelderse Vallei en Eemland) en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (in het gebied Kromme Rijngebied, Langbroekerwetering en Eiland van Schalkwijk), die inzicht willen krijgen in het effect van de erfafspoeling van hun eigen bedrijf op de oppervlaktewaterkwaliteit in nabije sloten.

Zelf meten

Op het erf vinden veel activiteiten plaats. Bij deze activiteiten kan het erf vervuild raken. Als dit niet wordt schoongemaakt, kan dit tijdens of na een regenbui leiden tot erfafspoeling. Erfafspoeling heeft negatieve gevolgen voor de oppervlaktewaterkwaliteit. Projecten LTO Noord is op zoek naar bedrijven die al maatregelen getroffen hebben én naar bedrijven die nog geen maatregelen getroffen hebben.

Met meetstrips kunnen veehouders in het project eenvoudig zelf metingen uitvoeren om de effecten van erfafspoeling in beeld te brengen. Het gaat dan om boeren die lozen via riolering met een buis naar de sloot. De resultaten worden anoniem behandeld.

Waarom meedoen

We hopen dat er enkele tientallen bedrijven mee zullen doen. Redenen om mee te doen:

  • De landbouw is een belangrijke partij als het gaat de beïnvloeding van de waterkwaliteit en via dit project krijgen deelnemers inzicht in hun eigen belasting van het oppervlaktewater als gevolg van erfafspoeling.
  • De waterschappen hebben veel kennis rondom erfafspoeling en kunnen algemene adviezen geven over effectieve aanpassingen op het boerenerf en ook uitleg geven over recente wet- en regelgeving rond erfafspoeling.
  • In een eindbijeenkomst worden de meetresultaten (geanonimiseerd) besproken met alle deelnemers. Daarin komt ook aan de orde wat het effect van het nemen van maatregelen op het erf is op de waterkwaliteit. Ook krijgt u te horen of en zo ja welke subsidies er beschikbaar zijn voor bepaalde maatregelen.

Informatie en aanmelding

Voor vragen over en aanmelding voor het project kunt u contact opnemen met projectleider Noen Lambers van Projecten LTO Noord. Dat kan via e-mail: nlambers@projectenltonoord.nl of telefonisch: 088 888 66 77. Als er voldoende aanmeldingen zijn, wordt u binnenkort uitgenodigd voor een startbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt het project toegelicht en uitgelegd hoe de meetmethode en–techniek werkt waarmee u zelf kunt meten.

 

No Comments Yet.

Leave a comment