Focus op gezonde bodem

Leer je bodem beter begrijpen, dat is het doel van het project Bodem APK dat projectleider Gerhard Noordhof leidt. "De combinatie van kennis opdoen in groepsverband en op individueel niveau is heel waardevol."

‘We boeren hier grotendeels op veen en op klei-op-veengrond. Er is de laatste jaren veel te doen over deze grondsoorten. Ze praten onder meer over peilverhoging om de inklinking te remmen. De discussie over de toekomst van veengronden maakt het voor mij des te belangrijker om veel te weten over de bodem. Daarom heb ik me aangemeld voor project Bodem APK.’ Aan het woord is melkveehouder Durk Hylkema in Oldeboorn (Fr.). Sinds de zomer doet hij mee aan Bodem APK. ‘De afgelopen maanden hebben we als projectgroep onder meer de bedrijven van collega-boeren in de groep bezocht. Bij hen hebben we op verschillende percelen de bodem beoordeeld. Daarbij hebben we onder meer profielkuilen gegraven, de bewortelingsdiepte gemeten, en de structuur van de grond en de bodemlevenactiviteit beoordeeld. Het uitwisselen van ervaringen vind ik waardevol. We hebben ook hier in de grond gekeken; iets wat ik eerlijk gezegd tot dan toe nooit deed . Het viel me niet tegen. De droge zomers van de laatste jaren hebben bijgedragen aan een betere bodemkwaliteit’, vertelt Hylkema. Met zijn vrouw Maaike heeft hij een bedrijf met ongeveer 70 melkkoeien en bijna 50 ha grond.

Het veld in met deskundigen

Aan de keukentafel bij Hylkema zit ook Gerhard Noordhof van Projecten LTO Noord. Hij is projectleider van Bodem APK en vertelt dat deelname nu mogelijk is voor alle boeren in Friesland en in de Veenkoloniën. ‘Boeren onderkennen steeds meer het belang van de bodem voor hun bedrijf. Projecten als Bodem APK helpt ze om de bodem beter te begrijpen. Dat gebeurt niet alleen in groepsverband. Deskundigen gaan ook individueel met deelnemende boeren het veld in. Zo is het de bedoeling om per bedrijf een van de mindere en een van de betere percelen te analyseren. Onder meer door bodemmonsters te laten onderzoeken. Dat moet leiden tot een advies om verbetermaatregelen te nemen. In iedere projectgroep voeren we op één pilotbedrijf ook daadwerkelijk een praktisch experiment uit. Het tweede jaar van het project evalueren we het effect van de genomen maatregelen’, aldus Noordhof.

Hylkema wacht op het advies voor een perceel dat hij heeft laten analyseren. ‘Het is een gedraineerd perceel, maar toch raken we overtollig water niet meer kwijt. Ik ben heel benieuwd hoe we dat kunnen oplossen.’

Waardevolle informatie

De melkveehouder is nog niet halverwege met Bodem APK, maar concludeert nu al dat zijn deelname hem nuttige informatie oplevert. ‘Voor agrarische bedrijven als het onze, draait het uiteindelijk om de bodem. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest wordt steeds meer aan banden gelegd. Mijn streven is om de groei van gras en maïs op peil te houden, en zo mogelijk te verbeteren door te werken aan een betere bodem.’

Meer informatie

Kijk op op www.bodemapk.nl voor meer informatie. Aanmelden kan ook via die site of rechtstreeks bij projectleider Gerhard Noordhof (gnoordhof@projectenltonoord.nl). Meedoen aan het tweejarige project kost € 400. Dit is inclusief individuele begeleiding en de analyse van  de bodemmonsters.

Dit artikel stond 11 januari in Nieuwe Oogst en is in opdracht van Projecten LTO Noord gemaakt door Berrie Klein Swormink.

No Comments Yet.

Leave a comment