‘Erfafspoeling vermijden’

Als we ons erf met sleufsilo’s en kuilvoerplaten opnieuw zouden moeten aanleggen volgens de nieuwste inzichten, praat je over een investering van enkele tonnen’, stelt melkveehouder Wilco Hilhorst. ‘Gelukkig zijn er ook andere mogelijkheden.’

Melkveehouder Wilco Hilhorst runt samen met zijn vrouw Janine in Noord-Sleen (Drenthe) een melkveebedrijf. Naast het melkveebedrijf beschikken zij over twee locaties waar het jongvee staat.

De ondernemers doen mee aan een project in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), binnen het werkgebied van Waterschap Vechtstromen in de provincie Drenthe. Boeren in deze regio kunnen met subsidie maatregelen nemen die bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit, op en rond het bedrijf.

Hilhorst wil op zijn hoofdlocatie met dit project bereiken dat hij voldoet aan de regels rondom erfafspoeling.

‘De agrarische sector heeft te maken met beleidsdoelen op het gebied van water. Als ondernemer kun je ervoor kiezen om die te negeren, maar wij sorteren er liever op voor op een manier die het beste past bij de ontwikkeling van ons bedrijf’, zegt Hilhorst.

‘Het unieke van dit project is dat het vanaf het moment dat de provincie Drenthe en Waterschap Vechtstromen geld beschikbaar stelden, precies duidelijk werd welke maatregelen voor subsidie in aanmerking komen’, vertelt projectleider Dirk Johan Feenstra van Projecten LTO Noord.

‘Het betreft maatregelen op allerlei vlakken. Daardoor biedt het project voor elk wat wils. De een ziet bijvoorbeeld kansen voor bodemverbetering, terwijl een ander met precisiebemesting aan de slag wil.’

Hilhorst is bezig met erfafspoeling. ‘Alle bestrating, sleufsilo’s en kuilvoerplaten zijn in
het verleden zo aangelegd, dat het water van het erf stroomt naar een waterschapssloot.
Dit water kan vervuild zijn door perssappen of voer- en mestresten die op het erf vallen’,
zegt hij.

‘Zelf bedacht ik dat ik het water zou kunnen opvangen en naar een helofytenfilter kan sturen. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst van het DAW-project werd duidelijk dat ik hiermee het probleem niet oplos, maar verplaats.’

Erfafspoeling voorkomen is wel een oplossing. ‘Het was hier al gebruikelijk om onder nattere kuilen een laag stro aan te brengen. Daarnaast ben ik van plan om te investeren in een veegmachine, zodat ik het erf dagelijks van voerresten kan ontdoen’, zegt Hilhorst.

‘En mogelijk kan ik met dit project investeren in het aanleggen van een opvangtank waarin ik het erfafspoelwater tijdelijk kan opvangen in situaties waarin het onverhoopt misgaat, bijvoorbeeld als een kuil toch gaat lekken. Ook het aanleggen van extra kuilvoerplaten kan een mogelijkheid zijn, want uit minder hoge kuilen lekt niet zo snel perssap.’

No Comments Yet.

Leave a comment