DAW-projecten in Gelderland van start

In de regio’s Winterswijk Huppel, Bommelerwaard en Vallei en Veluwe starten de komende maanden projecten op in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). In de projecten maken agrariërs kennis met maatregelen waardoor percelen meer water kunnen vasthouden bij droge periodes of juist beter water kunnen afvoeren bij natte periodes. Verschillende collega’s van Projecten LTO Noord zijn betrokken bij de uitvoering van deze projecten.

In de projecten staan maatregelen om de waterkwantiteit en –kwaliteit rond om de percelen te verbeteren centraal. Want een betere vochthuishouding in de bodem en watergangen zorgt voor hogere opbrengsten op het land. In oktober is het mogelijk om investeringen die agrariërs doen voor verbetering van waterhuishouding deels via POP3 gelden, met een subsidie van 40%, te vergoeden. De DAW-projecten die nu van start gaan, bieden agrariërs inspiratie voor maatregelen en helpen bij het voorbereiden van een subsidieaanvraag.

DAW Winterswijk Huppel

Door de bijzondere ondergrond en het terraslandschap hebben agrariërs snel te veel of te weinig water in de buurtschappen Ratum en Huppel. Daar willen enkele LTO-leden graag mee aan de slag. Door een betere waterhuishouding kan er wel 10% meer opbrengst van het land worden gehaald. Er zijn per situatie verschillende maatregelen die men kan toepassen. Denk hierbij aan het plaatsen en beheer van boerenstuwtjes, aanleggen van peilgestuurde drainage, aanleg waterbergingsoevers, verhogen organische stofgehalte door gebruik van maaisel van onderhoudspaden, etc. Ondernemers uit het gebied die mee willen doen, kunnen contact opnemen met  Michaela van Leeuwen via email; mavleeuwen@projectenltonoord.nl

DAW Bommelerwaard

Het project DAW Bommelerwaard gaat samen met ondernemers uit diverse sectoren (veehouderij, fruitteelt, akker- en tuinbouw) aan de slag om gebiedsgerichte maatregelen te benoemen, te testen, te evalueren en uiteindelijk toe te passen. De maatregelen worden besproken in themagroepjes en bijeenkomsten en getest. Mogelijke onderwerpen zijn: erfafspoeling, maisteelt op kleigrond, bodem, KringloopWijzer en bufferstroken. Maar ook ideeën van ondernemers zijn van belang, zij worden opgeroepen om zich te laten horen en mee te doen. De startbijeenkomst staat voorlopig gepland voor half september. Heb je vragen, opmerkingen, suggesties, mail dan naar de projectleider Ton Baltissen (baltissen56@gmail.com).

Wijs met Water

Samen werken aan agrarische watermaatregelen in Vallei en Veluwe

In het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe werken agrarische ondernemers samen met het waterschap aan agrarische watermaatregelen. In het project is er budget beschikbaar om met relatief eenvoudige maatregelen aan de slag te gaan en te testen wat het effect is op het watersysteem. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen en beheren van stuwtjes of peilgestuurde drainage. Ondernemers en LTO-afdelingen zijn ook van harte uitgenodigd om hun eigen ideeën over maatregelen en de samenwerking met het waterschap in te brengen.

Binnen het project worden excursies en themabijeenkomsten georganiseerd om kennis te maken met  diverse initiatieven en inspirerende verhalen van andere ondernemers en waterschappers. Ondernemers die mee willen doen, kunnen contact opnemen met Noen Lambers via email; nlambers@projectenltonoord.nl of Froukje van der Molen via email: fvdmolen@projectenltonoord.nl.

No Comments Yet.

Leave a comment