DAW-impuls geeft inzicht in opgaven boer

‘Boeren staan dicht bij de natuur’, zegt projectleider Marieke van Leeuwen en regiocoördinator DAW voor Zuid-Holland en Utrecht-West. Van Leeuwen vertelde in Nieuwe Oogst over de aanpak binnen het DAW, het onlangs verschenen jaarverslag over 2019 en de DAW-impuls.

‘Ze praten over wat er leeft en groeit in een sloot. De ecologische kwaliteit van de sloot spreekt hen doorgaans veel meer aan dan het hanteren van harde doelstellingen voor de chemische kwaliteit van het slootwater.’

Van Leeuwen geeft hiermee aan hoe de uitvoering van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) dichter bij de boer gebracht kan worden. Via het DAW werken boeren en tuinders sinds 2013 samen met waterschappen aan schoner en voldoende water en een betere bodem. ‘Belangrijk is dat boeren zich herkennen in situaties waar de uitwerking van het DAW gevolgen voor heeft.’ ‘Even terug naar de sloot. We willen toe naar een ecologische benadering van de waterkwaliteit waar de boer mee uit de voeten kan’, geeft Van Leeuwen aan. ‘Denk aan het schetsen van vijf slootbeelden die variëren van troebel water tot een sloot met veel leven. Aan de hand daarvan kun je de sloten in je eigen gebied beoordelen en koppelen aan een concrete doelstelling.’

DAW-jaarverslag

Deze week verscheen DAW-jaarverslag 2019. Een van de onderwerpen daarin is de DAW-impuls. Een mooie term, maar waar staat die voor? ‘De eerste jaren zijn vooral activiteiten opgepakt op basis van wat op dat moment in de gebieden leefde’, weet Van Leeuwen. ‘Om de gestelde doelen in 2027 te halen, moeten we alles op alles zetten en is een versnelling nodig. Met DAW-impuls formuleren we een opgave per gebied en pakken we met de boeren het agrarische deel van de opgave op. Er zijn natuurlijk ook andere activiteiten die invloed hebben op bodem- en waterkwaliteit, zoals riooloverstorten en rioolwaterzuiveringsinstallaties.’

Wat willen en kunnen boeren zelf?

Projectleider Van Leeuwen vertelt dat vooral gekeken is naar wat boeren en tuinders zelf kunnen doen voor een betere benutting van nutriënten of het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit. Per deelgebied worden die opgaves vastgelegd in een Gebiedsdocument Agrarische Wateropgave. ‘Dit is niet definitief, we willen met dit document in gesprek gaan met boeren. Herkennen die zich in de opgave? Zijn de maatregelen realistisch en zinvol?’ Vanwege het coronavirus worden de meeste van de bijeenkomsten hierover waarschijnlijk verplaatst naar het najaar.

Loket

Naast DAW-impuls gebeurt er van alles binnen Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Interessant voor boer en tuinder is onder meer de vorming van een loket waar ondernemers op een laagdrempelige manier toegang kunnen krijgen tot Europese Unie-subsidies.’Dat bleek in het verleden lastig’, weet Van Leeuwen. ‘We willen helpen om makkelijker subsidie te krijgen als ze maatregelen willen nemen die goed zijn voor bodem en/of water.’

Meer informatie

Lees het volledige jaarverslag op de website van het DAW via www.agrarischwaterbeheer.nl/jaarverslag2019. Neem voor meer informatie over DAW-projecten in Zuid-Holland en Utrecht-West contact op met regio coördinator Marieke van Leeuwen door te mailen naar mvleeuwen@projectenltonoord.nl of bel naar 088 8886677.

Bron: dit artikel stond eerder in Nieuwe Oogst op 11 april en is geschreven door Berrie Klein Swormink.

No Comments Yet.

Leave a comment