Boeren maken succes van DAW

In gesprek met projectleider communicatie Titia Bouman en Geert de Groot, programmamanager van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer over het belang van het vertellen van het verhaal van de boer. "Boeren werken aan schoon  water en een  betere  bodem’,  dat  is waar  het  om draait  bij alle  projecten."

Het succes van het Deltaplan Agrarisch Wa-terbeheer (DAW) drijft op de betrokkenheid van boeren en tuinders  bij de activiteiten van het DAW. ‘Daarom vinden we het heel be- langrijk om naar de boeren toe te gaan,  hun verhaal  op te halen en dat door te vertellen’, zegt Titia Bouman van Projecten  LTO Noord.

‘DAW moet je zien als werktitel voor intern gebruik.  Een  betere   naam   voor  de  buiten- wacht is ‘Boeren werken aan schoon  water en een  betere  bodem’,  want  dat  is waar  het  om draait  bij alle  projecten die DAW ontplooit’, aldus  Bouman,  die onderdeel is van het communicatieteam vanuit LTO Noord en Projecten LTO Noord.

Goede voorbeelden overdragen

Volgens Geert de Groot, programmamanager  Deltaplan Agrarisch  Waterbeheer, is de kracht  van DAW het benutten van kennis  en kunde  die bij veel boeren  aanwezig  is. ‘Goede voorbeelden van de ene plek dragen we uit op de volgende. We willen  boeren  helpen bij de omgang met bodem en water’, aldus De Groot.

‘Eigenlijk gaat het daarbij om het invulling geven  aan  circulaire  landbouw. Steeds  meer boeren werken aan schoon en voldoende zoetwater en goed bodembeheer. We zien dat terug  in  een  groeiende behoefte aan  kennis over welke maatregelen effectief zijn. In onze projecten puzzelen we samen  met de boer en adviseurs naar wat zowel voor de waterkwaliteit als voor de boer goed is.’

DAW is uitvoerder van  een  groot  aantal projecten op gebied van bodem  en water.  Die lopen uiteen  van het telen van vanggewassen tot  het  langer  vasthouden van  gebiedseigen water, en van nitraatmetingen op vollegrondsgroenteteeltbedrijven tot  het  verwerken van berm- en slootmaaisel tot compost. De  Groot   constateert  dat   veel   boeren inzien  dat  goed  beheer  van  water  en bodem kan  voorkomen dat  de sector  met  nog  meer regels te maken  krijgt. ‘Ik gun iedere boer dat hij volledig ondernemer kan zijn, zonder  hinder van strenge  regelgeving die op de loer ligt als het niet lukt om de waterkwaliteitsdoelen te halen.’

DAW publiceerde  vorige  week  het  jaarverslag  2018. ‘Het jaarverslag geeft een  goed beeld  van  het  grote  aantal activiteiten onder de paraplu van DAW. In 2018 hebben we veel bereikt  en dit jaar willen  we nog meer berei- ken.  Het jaarverslag is ook heel  geschikt  om aan een breed publiek duidelijk te maken  dat boeren bezig zijn met goede dingen.’

Waterkaravaan de boer op

Nog een  opvallend communicatiemiddel van  DAW is  de  Waterkaravaanbus. ‘De bus zetten  we in om met agrariërs en waterschap- pers op stap te gaan  om inspiratie op te doen en ervaringen te delen over het verbeteren van water en bodem’, vertelt Bouman.

De afspraken over de financiering van het DAW Supportteam, het  team  dat  de  boeren ondersteunt, gelden  tot  eind  2019. ‘Maar er lopen  goede  gesprekken tussen LTO Nederland,  het Kadaster  en het ministerie van I&W over voortzetting tot 2027’, meldt De Groot.

Dit artikel stond eerder in Nieuwe Oogst van 13 artikel en geschreven door Berrie Klein Swormink.

No Comments Yet.

Leave a comment