Blog: Agrarisch waterbeheer, waarom zou ik?

Collega’s Marieke van Leeuwen en Noen Lambers werken aan activiteiten in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in Utrecht en schreven onderstaande blog voor Utrechtse boeren.

Waarom zou u als boer meewerken aan het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer? Is het wel nodig en helpt het wel? Staat de landbouw hiervoor dan alleen aan de lat? Doe ik niet al genoeg? Deze vragen hangen regelmatig boven tafel wanneer we praten over watermaatregelen op boerenbedrijven.

Begrijpelijke vragen, die soms lastig te beantwoorden zijn. Het maatschappelijk gewenste antwoord op de vraag ‘waarom zou ik’ kennen we natuurlijk. ‘Een schone leefomgeving is ook in het belang van de boer, zijn gezin en zijn koeien’. Maar dit geeft nog geen antwoord op de vraag of het wel nodig is en of het wel helpt. En de bekende defensieve reactie; ‘Anders wordt de regelgeving straks nog verder aangescherpt’, laat nog te veel ruimte om te denken; ‘dat zien we dan wel weer’, ‘het komt nu even niet uit’ of ‘de buurman eerst’.

License to produce

Hoewel het altijd lastig zal blijven om feitelijk aan te tonen welk deel van de vervuiling van het oppervlaktewater van welke bron afkomstig is, is de kennis daaromtrent wel hard in ontwikkeling. Volgens een recent verschenen rapport over landbouw en de opgave vanuit de Kaderrichtlijn water (Groenendijk et al, oktober 2016) krijgen rioolwaterzuiveringsinstallaties, natuurgebieden, historische bemesting en nalevering van de bodem een flinke taartpunt in de stikstof- en fosforbalansen toebedeeld. Daarnaast neemt de actuele bemesting echter ook een deel in beslag. We hoeven het probleem dus echt niet alleen op te lossen. Maar we zijn wel verantwoordelijk voor wat we zelf kunnen beïnvloeden. Onze ‘license to produce’ eist dat we blijven streven naar beter en schoner.

Samen meten

Ongetwijfeld bent u trots op uw bedrijf. En weet u, door goed te meten, exact uw productiegetallen te noemen. Door meer te meten aan bijvoorbeeld erfafspoeling of uitspoeling uit percelen kan uw inzicht op deze onderwerpen ook worden vergroot. Door dit bovendien samen met het waterschap te doen en erover in gesprek te gaan leert u van elkaar en leert u elkaar beter te begrijpen. Op deze manier werkt het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer aan het verbeteren van waterkwaliteit en het omgaan met natte en droge periodes.

POP3-mogelijkheden

Sinds vorig jaar zijn er in de verschillende provincies regelmatig  mogelijkheden om POP3-budget aan te vragen voor landbouw en water gerelateerde projecten. Wij weten als geen ander dat dit een heel ‘gedoe’ kan zijn, maar dat zou geen reden mogen zijn om al dat geld dan maar te laten liggen. Als voorbeeld zijn er in Utrecht momenteel circa 100 boeren betrokken bij zo’n 6 van deze projecten. Een mooie start, maar met meer dan 2000 agrarische bedrijven in Utrecht kan dit aantal de komende jaren nog een stuk hoger worden. Dit geldt ook voor veel andere provincies.

Meld u aan

Maar wat kunt u dan doen? Onderwerpen die ook voor uw bedrijf kansen kunnen bieden zijn kringlooplandbouw, goed bodembeheer, erfafspoeling en duurzaam sloot(kanten)beheer. De ‘bijvangst’ is dat deze maatregelen ook nog vaak een positieve uitwerking hebben op ammoniakemissie, biodiversiteit, bodemdaling en zelfs op uw portemonnee! Wilt u ook aanhaken? U bent van harte uitgenodigd om u bij ons te melden en hier verder samen over in gesprek te gaan.    Dat ‘gedoe’ met de subsidies  nemen wij wel voor u op onze schouders.

Marieke van Leeuwen (Utrecht-West), mvleeuwen@projectenltonoord.nl

Noen Lambers (Utrecht-Oost), nlambers@projectenltonoord.nl

No Comments Yet.

Leave a comment