Aanmeldformulier BEP-Pilot 2020

FORMULIER VOOR BESTAANDE DEELNEMERS DIE IN 2019 EEN BESCHIKKING VOOR EEN HOGERE GEBRUIKSNORM FOSFAAT HEBBEN GEHAD
Pilot evenwichtsbemesting fosfaat.

Melkveehouders die aantoonbaar meer opbrengst hebben dan gemiddeld, moeten ook meer kunnen bemesten. Dat is het uitgangspunt van de pilot evenwichtsbemesting fosfaat voor melkveehouderij. Voor de periode 2014-2020 is deze pilot opengesteld voor een aantal melkveehouders mits ze aan de voorwaarden kunnen voldoen. Vanaf vandaag kunnen bestaande deelnemers zich aanmelden om deel te nemen aan de pilot in 2020. Aanmelden kan tot 15 februari 2020. 

Deze pilot wordt uitgevoerd door LTO Noord in samenwerking met NZO, Nevedi en VLB

Aanmelden
Bij het aanmelden dienen bestaande deelnemers hun gegevens over 2019 ingevoerd en ingediend te hebben bij de Centrale Database van de KringloopWijzer. Aanmelden gaat als volgt:

 1. U zorgt ervoor dat uw gegevens over 2019 zorgvuldig zijn ingevoerd en ingediend bij de Centrale Database van de KringloopWijzer. De gegevens van voorgaande jaren zijn al bij de organisatie bekend.
 2. Voordat de KringloopWijzer wordt ingediend zorgt u ervoor dat de signaleringen uit de Kringloopwijzer zijn doorlopen en zo nodig aangepast.
 3. U vult al uw gegevens in het aanmeldformulier in.
 4. U vult het formulier ‘Verklaring signaleringen KLW’ in en voegt deze toe aan uw aanmelding.
 5. U voegt een overzicht toe waaruit blijkt dat de gebruiksnormen in 2019 niet zijn overschreden, ook wel confrontatiematrix of bemestingsplan genoemd. (Bijvoorbeeld: CRV Mineraal (Bedrijfsoverzicht en Bedrijfsspecifieke excretie, niet derogatie), Agromineraal, Integraal mestrapport 2018 en Bemestingsplan 2018/Mestwetplanner). De gegevens uit dit overzicht dienen overeen te komen met de gegevens in de KringloopWijzer!
 6. Klik op verstuur

Na aanmelding worden uw KringloopWijzer-gegevens gecontroleerd, waarna u zo snel mogelijk een ontheffing BEP ontvangt voor het kalenderjaar 2020. Ontheffing wordt verleend door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als uit controle is gebleken dat er geen vragen/onduidelijkheden meer zijn over de aangeleverde gegevens. Voor vragen kunt u contact opnemen met Informatiecentrum van LTO Noord, T 088 888 66 66 (keuze 2).

Voorwaarde voor aanmelding en deelname aan de BEP pilot:

 • Beschikken over drie jaar Kringloopwijzergegevens.
 • Deelnemers met een negatieve BEP-uitkomst gemiddeld over de drie jaren krijgen een beschikking met een lagere gebruiksnorm.
 • Bij opgave van onjuiste gegevens wordt er geen ontheffing verleend of volgt intrekking van de ontheffing BEP.
 • Voor bestaande deelnemers is de eigen bijdrage in 2019 vastgesteld op €250,- excl. BTW. Net als eerdere jaren worden de kosten voor deelname alleen in rekening gebracht bij het afgeven van een beschikking door RVO.
 • Onvolledige ingevulde formulieren en onvolledig ingevulde kringloopwijzers worden niet in behandeling genomen.
 • Opgegeven mestvoorraden dienen overeen te stemmen met de opgave bij RVO.
 • De gebruiksnormen mogen niet worden overschreden.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor bij onwaarschijnlijke invoergegevens de aanvraag niet verder in behandeling te nemen.
 • Medewerking geven aan de organisatie voor controle van de/uw bedrijfsadministratie.
 • Deelnemers dienen voor het opsturen van de gegevens na te gaan of de signaleringen bij invoer van de KringloopWijzer zijn hersteld
 • De overige bepalingen in de Meststoffenwet mogen niet overtreden worden.
 • Conform de meststoffenwet moet de data van de kringloopwijzer en de onderliggende administratie tenminste vijf jaar bewaard worden.
 • De mestproductie op basis van de kringloopwijzer (BEX + BEP) dienen door de veehouder verwerkt te worden in het bemestingsplan.
 • Dit betekent dat u moet voldoen aan de voorwaarden voor BEX.
 • De toekenning van de extra gebruiksruimte vindt plaats op basis van de verhouding van bouwland en grasland in de vorige drie jaren, niet op het jaar van toepassing van de extra gebruiksruimte.
 • Beschikkingen worden pas afgegeven nadat de aanvraag voor een ontheffing in de Staatscourant is gepubliceerd, de bezwaarperiode van zes weken is verstreken en er geen bezwaar is gemaakt.

De specifieke voorwaarden waaraan u moet voldoen worden opgenomen in de beschikking.

Aansprakelijkheidsclausule
Volmachtgever blijft tegenover de gevolmachtigde altijd volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan de opgave ten grondslag liggende gegevens aangaande onder andere de productie en afzet van mest (de zogenaamde KringloopWijzer-gegevens).

Indien volmachtgever schade lijdt ten gevolge van een door de gevolmachtigde gemaakte of veroorzaakte fout bij de behandeling en de controle van de aanmelding is – voor zover de gevolmachtigde ter zake van die fout aansprakelijk is – die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de volmachtgever aan de gevolmachtigde betaalde eigen bijdrage in verband met de behandeling van de betreffende aanvraag.

Hierbij geef ik mij op voor de Pilot bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm (BEP) voor het jaar 2020:


Indien sprake is van een maatschap graag de voorletters en de namen van de verschillende maten aangeven

Heeft u de BEP-Pilot gemachtigd voor het meekijken en voor de datalevering?*

Heeft u de signaleringen in de KringloopWijzer nagelopen en zo nodig aangepast?*

Meesturen van formulier verklaring openstaande signaleringen in de KringloopWijzer is verplicht*

Meesturen van een overzicht waaruit duidelijk blijkt dat u de gebruiksnormen in 2019 niet hebt overschreden is verplicht*