Aandacht voor VKA in NRC

Landbouwminister Carola Schouten wil meer kringlooplandbouw en gaf aan dat Vruchtbare Kringloop Achterhoek het goede voorbeeld geeft. VKA-boer Toon Hulshof experimenteert mede door ons project al met nieuwe landbouwmethodes. Projectleiders Ilona Baan en Michaela van Leeuwen ondersteunen VKA in de uitvoering en communicatie.

Toon Hulshof experimenteert sinds een aantal jaar met nieuwe landbouwmethodes. Samen met andere melkveehouders die ook aangesloten zijn bij Vruchtbare Kringloop Achterhoek, een lokaal project met veel aandacht voor water- en bodemkwaliteit en efficiënt gebruik van voer en mest.

In het op 17 juni gepresenteerde plan van minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie), wordt Vruchtbare Kringloop Achterhoek als voorbeeldproject genoemd. Schouten ziet zogeheten kringlooplandbouw – waarbij verspilling wordt tegengegaan, milieu en natuur zo min mogelijk worden belast en het landbouwsysteem zo lokaal mogelijk is – als toekomstperspectief voor de landbouw in Nederland. De situatie zoals die nu is, noemt ze onhoudbaar. Problemen zijn legio: stikstofoverschotten in de natuur, klimaatverandering, insectensterfte, het slechte boereninkomen, om er een paar te noemen.

Zuinigheid

Kringlooplandbouw is geen vastomlijnd begrip. Boeren geven er op verschillende manieren invulling aan. Maar zuinigheid – het terugdringen van verliezen in de voedselkringloop – is een kernwaarde. „Het mooie is: wanneer je kringlopen sluit, pak je veel milieudoelen in één keer mee”, zegt Carel de Vries, projectleider van Vruchtbare Kringloop Achterhoek. „Als je minder krachtvoer en kunstmest gebruikt omdat je efficiënter werkt, dan daalt ook de klimaatimpact van je bedrijf.” Zo kosten productie en vervoer van kunstmest veel CO2-uitstoot én is weglekkend stikstof uit die kunstmest (in de vorm van nitraat) weer slecht voor oppervlakte- en grondwater.

Volgens cijfers van Vruchtbare Kringloop Achterhoek daalde de uitstoot van broeikasgassen zoals methaan en lachgas bij deelnemende bedrijven met ongeveer een kwart tussen 2013 en 2016. En meer dan de helft van de boeren voldoet nu aan de richtlijn voor nitraat in grondwater, de andere helft is er bijna, zegt De Vries. Dat is nog geen eindstation: het is de bedoeling dat boeren steeds van elkaar leren en zich verbeteren.

Lees het gehele artikel op de website van NRC.

Meer informatie

Meer informatie over Vruchtbare Kringloop Achterhoek? Kijk op www.vruchtbarekringloopachterhoek.nl of neem contact op met projectleider Michaela van Leeuwen via mavleeuwen@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment