Aanmeldformulier BEP-Pilot 2018 voor koeien en kansen bedrijven

FORMULIER VOOR KOEIEN EN KANSEN BEDRIJVEN
Pilot evenwichtsbemesting fosfaat

Melkveehouders die aantoonbaar meer opbrengst hebben dan gemiddeld, moeten ook meer kunnen bemesten. Dat is het uitgangspunt van de pilot evenwichtsbemesting fosfaat voor melkveehouderij. Voor de periode 2014-2018 is deze pilot opengesteld voor een aantal melkveehouders mits ze aan de voorwaarden kunnen voldoen. Vanaf vandaag kunnen deelnemers zich aanmelden om deel te nemen aan de pilot in 2018. Per jaar wordt de pilot opengesteld voor deelname, dit jaar loopt die tot 15 februari 2018.

De pilot wordt uitgevoerd door LTO Noord in samenwerking met NZO, Nevedi en VLB.

Deelnemers zullen bij aanmelding hun gegevens over 2015, 2016 en 2017 ingevoerd en ingediend moeten hebben bij de Centrale Database van de KringloopWijzer. Deze worden beoordeeld door de organisatie en indien alles in orde wordt bevonden, kan de ondernemer deelnemen. Voor iedere deelnemer wordt de extra bemestingsruimte op basis van de KringloopWijzers toegewezen en daarna volgt een officiële ontheffing van de forfaitaire gebruiksnorm. Deze ontheffing wordt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verstrekt en door RVO verzonden.

Voorwaarde voor aanmelding en deelname:

 • Beschikken over drie jaar kringloopwijzergegevens.
 • Deelnemers met een negatieve BEP-uitkomst gemiddeld over de drie jaren krijgen een beschikking met een lagere gebruiksnorm.
 • Bij opgave van onjuiste gegevens wordt er geen ontheffing verleend of volgt intrekking van de ontheffing BEP.
 • Voor deelnemers is de eigen bijdrage in 2018 vastgesteld op € 250,- excl. BTW.
 • Onvolledige ingevulde formulieren en onvolledig ingevulde kringloopwijzers worden niet in behandeling genomen.
 • Opgegeven mestvoorraden dienen overeen te stemmen met de opgave bij RVO.
 • De gebruiksnormen mogen niet worden overschreden.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor bij onwaarschijnlijke invoergegevens de aanvraag niet verder in behandeling te nemen.
 • Medewerking geven aan de organisatie voor controle van de/uw bedrijfsadministratie.
 • Deelnemers dienen voor het opsturen van de gegevens na te gaan of de signaleringen bij invoer van de KringloopWijzer zijn hersteld
 • De overige bepalingen in de Meststoffenwet mogen niet overtreden worden.
 • Conform de meststoffenwet moet de data van de kringloopwijzer en de onderliggende administratie tenminste vijf jaar bewaard worden.
 • De mestproductie op basis van de kringloopwijzer (BEX + BEP) dienen door de veehouder verwerkt te worden in het bemestingsplan.
 • Dit betekent dat u moet voldoen aan de voorwaarden voor BEX.
 • De toekenning van de extra gebruiksruimte vindt plaats op basis van de verhouding van bouwland en grasland in de vorige drie jaren, niet op het jaar van toepassing van de extra gebruiksruimte.
 • Bedrijven met ganzen- of muizenschade kunnen meedoen, maar worden voor deze schade in de KringloopWijzer niet gecompenseerd.
 • Beschikkingen worden pas afgegeven nadat de aanvraag voor een ontheffing in de Staatscourant is gepubliceerd, de bezwaarperiode van zes weken is verstreken en er geen bezwaar is gemaakt.

De specifieke voorwaarden waaraan u moet voldoen zoals opgenomen in de beschikking.

Aansprakelijkheidsclausule
Volmachtgever blijft tegenover de gevolmachtigde altijd volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan de opgave ten grondslagliggende gegevens aangaande onder andere de productie en afzet van mest (de zogenaamde KringloopWijzer-gegevens).

Indien volmachtgever schade lijdt ten gevolge van een door de gevolmachtigde gemaakte of veroorzaakte fout bij de behandeling en de controle van de aanmelding is – voor zover de gevolmachtigde ter zake van die fout aansprakelijk is – die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de door de volmachtgever aan de gevolmachtigde betaalde eigen bijdrage in verband met de behandeling van de betreffende aanvraag.

Procedure
Na aanmelding worden uw KringloopWijzer-gegevens gecontroleerd, waarna u zo mogelijk in april een ontheffing BEP ontvangt voor het kalenderjaar 2018. Ontheffing wordt verleend door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als uit controle is gebleken dat er geen vragen/onduidelijkheden meer zijn over de aangeleverde gegevens. Voor vragen kunt u contact opnemen met Informatiecentrum van LTO Noord, T 088 888 66 66 (keuze 2).

Hierbij geef ik mij op voor de Pilot bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnorm (BEP) voor het jaar 2018.

Indien sprake is van een maatschap graag de voorletters en de namen van de verschillende maten aangeven

Heeft u de BEP-Pilot gemachtigd voor het meekijken en voor de datalevering?*

Heeft u de signaleringen in de KringloopWijzer nagelopen en zo nodig aangepast?

Meesturen van gerealiseerde bemestingsplannen over de jaren 2015, 2016 en 2017 is verplicht.
2015:

2016:

2017:

Ondertekening*